УСТАВ

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
СПОРТЕН КЛУБ “ЛЕВСКИ” София

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1
/1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, действащо съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел  и този Устав.
/2/ Сдружението осъществява своята дейност в обществена полза.
/3/Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
/4/Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на дружеството.
/5/ Символите на сдружението, търговски марки, наименование и знак, могат да се ползват само от юридически лица, които са негови членове.
НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл. 2
/1/ Наименованието на сдружението е “СПОРТЕН КЛУБ “ЛЕВСКИ”– София.
/2/ Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса,  номера според съдебния регистър и данъчен регистър и регистъра БУЛСТАТ се посочват във всички документи, изхождащи от от сдружението.


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3.
Седалището и адресът на управление на сдружението са гр.София, община Подуяне, ул.”Тодорини кукли” № 47

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 4.
Основните цели на сдружението са:
/1/Да обединява усилията на членовете на сдружението, спортистите, спортните деятели и любители за развитие на физическата култура,спорта утвърждаване на здравословния начин на живот сред младежта и населението като цяло.
/2/Да подпомага и координира дейността на членовете си за развитие и постигане на престижни  резултати от спортистите и отборите в областта на детско-юношеския,елитния и масовия спорт.
/3/ Да подпомага спортно-тренировъчната дейност на членовете си , както и да оказва методическа, научна и друга помощ при осъществяване на дейността им;
/4/Да организира и провежда спортни прояви и състезания в областта на ученическия спорт, спорта за хора с увреждания и в неравностойно положение, за постигане на социален ефект от дейността на сдружението в гражданското общество.
/5/Да партнира с публичните власти, да създава, управлява и развива материални, финансови и организационни условия за осъществяване  спортната дейност на членовете си.
/6/ Да оказва всестранна помощ на спортисти,треньори , спортни и други деятели, имащи принос за утвърждаване спортната слава на клуба , след прекратяване на спортната им кариера и оттеглянето им от активна дейност в полза на обществото


СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 5.
Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:
/1/ Координиране на действията на членовете на сдружението за:
а/формулиране на спортната стратегия на сдружението и изпълнението и;
б/разпределението и определяне начина на ползване на материалната спортно-техническата  база, предоставена на сдружението;
в/активно взаимодействие с държавни ведомства и общината за организиране и подсигуряване на тренировъчната, спортно-състезателната и обществената дейност на членовете си ;
г/ реализиране на социални проекти в областта на спорта, както и в други социални сфери, свързани със спорта.
/2/Осъществяване представителство на членовете на сдружението пред държавната и местна власти и организации в страната и чужбина.
/3/Реализиране на проекти в областта на рекламната дейност,  популяризиране на спортните постижения и традициите на сдружението.
/4/осъществяване на други спомагателни дейности, свързани с осъществяване целите на сдружението, непротиворечащи на законите на Република България и международното право.


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6.
Предметът на дейност на сдружението се изразява в:
/1/Привличане към участие в спорта на любители и симпатизанти от всички възрасти, както и организира състезания с награден фонд.
/2/ разработване на правилници, програми и други материали за методическо ръководство на тренировъчната и спортно-състезателна дейност
/3/Организира и администрира ученически игри и спортни състезания на територията, на която осъществява дейността си.
/4/Създава  условия, организира  спортни занимания и провежда  състезания за хора с увреждания и граждани в неравностойно социално положение, с оглед на тяхната рехабилитация и социална интеграция.
/5/Подпомагане  дейността на членовете на сдружението за:
а/експлоатацията и техническото поддържане на материалната и  спортно-материалната база, предоставена за ползване от сдружението;
б/счетоводно и правно-административно обслужване;
в/информационно-аналитично обслужване;
/6/Съдейства за придобиване и предоставяне на спортни права на изявени спортисти, в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта;
/7/Осъществяване на рекламна дейност, съобразена със законовите разпоредби,регламентиращи тази дейност.
/8/Управлява, стопанисва и ползува спортни имоти и съоръжения за нуждите на членовете на сдружението.


СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.7.
За постигане на целите си и подпомагане  на основната си дейност, сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, както следва:
/1/Управление на собствено и друго движимо и недвижимо имущество, издателска и рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство, импресарска дейност, консултантски услуги и търговия със спортни артикули.
/2/Организиране на платени спортни услуги.
/3/ Възмездно предоставяне на спортна база.
/4/Сдружението може да осъществява и други стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност и незабранени  от закона.


ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8.
Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. Общото събрание може да избере и помощен орган – Контролен съвет, който да е в състав не по-малко от 5 /пет/ лица, които не са членове на Управителния съвет и да осъществява превантивен и последващ контрол на решенията и дейността на УС.


ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.9.
В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10.
/1/ Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание чрез свои делегати, /законните представители на юридическите лица или надлежно упълномощени от тях лица/, като всеки член има право на 1 /един/ глас.
/2/Пълномощник на юридическо лице може да бъде само физическо лице.
/3/ Упълномощаването следва да бъде  изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като пълномощните  могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието, или за гласуване по определени въпроси от дневния ред и/или по определен начин.
/4/Пълномощниците нямат право да преупълномощават трети лица с предоставените им права.
/5/Пълномощник не може да представлява повече от трима членове на Общото събрание.


КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 11.
Общото събрание :
/1/ Изменя и допълва Устава на сдружението.
/2/ Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
/3/Взима решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
/4/Приема отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението.
/5/Отменя решения на Управителния съвет и на други органи на сдружението, когато противоречат на закона и Устава, или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.12.
/1/Редовно Общо събрание се провежда веднъж годишно.
/2/Извънредно Общото събрание може да бъде проведено по всяко време , когато важни причини налагат това.
/3/ Събранието се председателствува от Председателя на Управителиния съвет, а при негово отсъствие от Зам.председател, избран от Общото събрание . Събранието избира секретар.


СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.13.
/1/Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
/2/Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана, то се свиква от съда по седалището на сдружението с писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено  от тях лице.
/3/Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в държавен вестник и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
/4/Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/5/Времето от публикуване на съобщението до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.


ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 14.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член.


СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 15.
/1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите представители на членовете на сдружението. Представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
/2/В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили  своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.


К В О Р У М

Чл. 16.
Общото събрание може да заседава, ако са се явили лица, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се провежда един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове или представляващите ги лица.


ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 17.
Всеки член има право на един глас.


КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 18.
Представител или пълномощник на член на сдружението не може да участва в гласуването за:
/1/Предприемане на действия или отказ  от действия  за осъществяване на отговорността му към сдружението.
/2/При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
/3/При противоречие между интересите на представляваните от него лица, ако е пълномощник на повече от един член на сдружението, освен в случаите, когато е изрично упълномощен да гласува по определен начин от член на сдружението.


МНОЗИНСТВО

Чл.19
/1/Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
/2/ За решенията по чл. 11 т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от  присъстващите.


РЕШЕНИЯ

Чл.20.
/1/Общото събрание може да постави за разглеждане и въпроси, извън публикуваните в поканата, само в случай, че на заседанието присъстват всички негови членове и решението за разглеждането е взето с единодушие. Решения по въпроси извън посочения в поканата дневен ред не могат да се вземат.
/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.


ПРОТОКОЛ

Чл. 21.
/1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, според изискванията на закона.
/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание  и удостоверяващите правата на представляващите..
/3/Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола. Протоколът се прочита след изчерпване на дневния ред и преди подписването му от Председателя на събранието.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.22.
/1/Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет чрез неговия Председател.
/2/Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години.
/3/Управителният съвет е в състав от не по-малко от 7 /седем/ лица.
/4/Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.23.
Членовете на Управителния съвет  трябва да:
/1/Имат постоянно местоживеене в страната.
/2/Притежават подходяща професионална квалификация и опит.
/3/Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Чл.24
/1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения,независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставя право на управление, в качество на изпълнители.
/2/Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението.
/3/Управителният съвет избира Председател от членовете си, който е и Председател на клуба.
/4/Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 4 /четири/ месеца.
/5/Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
/6/Управителният съвет приема организационно-управленската структура, правилата за формирането на работната заплата и  вътрешен правилник за организацията и дейността на сдружението.
/7/Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението, за  придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, вкл. отдаването им под наем.
/8/Управителният съвет взема решения за създаване и участие в търговски дружества, като дивидентите от дейността се използуват единствено за постигане целите  на сдружението.
/9/Приема нови членове на сдружението и прекратява членство, в съответствие с чл. 33 от Устава.
/10/Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението, изпълнението на бюджета и нов проект за бюджет.
/11/Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
/12/Управителният съвет взема решение, относно размера на дължимия годишен членски внос.


КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 25
/1/Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
/3/Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени  за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването и самоличността му  и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на съвета се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
/4/Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
а/ Съществени организационни промени;
б/Дългосрочно сътрудничество, вкл. всяка форма на сдружаване  с трети лица, което е от съществено значение за постигане целите на сдружението, или прекратяване на такова сътрудничество;
в/ Вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.


ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Чл.26
/1/Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, освен в случаите, когато някой от тях, без изрично упълномощаване е извършил действия от името на Сдружението.
/2/Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.27
/1/Управителният съвет възлага управлението на сдружението на един от своите членове–председателя, който е председател и на сдружението.
/2/Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
/3/ Председателят:
/а/организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
б/организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
в/създава и ръководи изпълнителен орган за подпомагане на дейността му – Изпълнително бюро;
г/сключва трудовите договори със служителите на сдружението;
д/представлява сдружението;
е/уведомява членовете на  Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението;
ж/извършва и други функции, предвидени от законите в Р България.

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 28.
/1/Членуването в сдружението е доброволно.
/2/Членове могат да бъдат  само юридически  лица, които споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 29.
Всеки член на сдружението има право:
/1/Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание.
/2/Да определя самостоятелно  своя представител в Общото събрание на сдружението и да предлага за избор свой представител в останалите му органи на управление.
/3/Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление, като не създава пречки за управлението и нормалното функциониране на органите му.
/4/ Да бъде информиран за дейността на сдружението.
/5/Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите на дейността му, по ред и начин определен от Управителния съвет.

Чл. 30.
Всеки член на сдружението е длъжен:
/1/ Да внася ежегодно членския си внос.
/2/ Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели.
/3/ Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 31.
Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други  юридически лица, в случай на прекратяване и ликвидация на юридическото лице  или прекратяване на членството. Упълномощаването за упражняване на членски права може да бъде предоставено на трето лице чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 32.
Членовете на сдружението се приемат с решение на  Управителния съвет, като
/1/  Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който я разглежда задължително на първото си заседание, следващо получаването на молбата. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
/2/ Към молбата се прилага декларация, че кандидат-членът е запознат с Устава и ще спазва неговите разпоредби, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, Устав и решение на управителния орган за членство.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 33.
/1/ Членството се прекратява:
/а/ с едностранно волеизявление до сдружението;
/б/с изключване;
/в/с прекратяването на юридическото лице–член на сдружението;
/г/ при отпадане.
/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с целите на сдружението и средствата за постигането им . Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
/3/Отпадането,  поради невнасяне  на членски внос  и системно неучастие в дейността на сдружението,  се констатира  от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
/4/При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените  вноски.
/5/Членовете нямат дялово участие в имуществото на сдружението и не им се дължи дял при прекратяване на членството им, както и при прекратяване на сдружението.


СРОК

Чл.34.
Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие


ИМУЩЕСТВО

Чл. 35

/1/ Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права, в зависимост от действащите нормативни актове.
/2/Източници на средства на сдружението са определените в чл.61 ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта и от стопанската му дейност, свързана с осъществяване на целите на сдружението
/3/Сдружението може безвъзмездно да се разпорежда с имущество си за осъществяване дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав,  правилник и ЗЮЛНЦ.
/4/За безвъзмездно разпореждане с имуществото на сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.
/5/Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда, по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в централния регистър.


ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 36.
Управителният съвет съставя ежегодно, до края на м.март на текущата година, годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година

Чл.37.
В годишния отчет се отразява дейността, финансовото и имуществено състояние на сдружението.

Чл.38.
Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността на сдружението  и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Чл.39.
Сдружението изготвя отчетна информация, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, при спазване  принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 40.
Сдружението не разпределя печалба


КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.41
/1/Протоколите от заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет, в който се отразяват присъствалите членове на съвета, обсъжданите въпроси и взетите решения, удостоверени с подписите на председателя на съответния орган и  протоколчика, се съхраняват с специална книга.
/2/ Сдружението води книга на членовете си, в която се записват данните на юридическите лица и имената, ЕГН и адресите на  тяхните законни представители и пълномощници.


ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42.
/1/Сдружението се прекратява:
а/ по решение на Общото събрание;
б/ при обявяването му в несъстоятелност;
в/с решение на съда по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

Чл.43
/1/При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
/2/Ликвидацията се извършва от ликвидатор, избран от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
/3/Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. Съдебното предоставяне на имуществото не се прилага, ако Общото събрание със свое решение е определило юридическото лице, което ще го получи.


ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 44.
Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45.
Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 46.
Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност “СПОРТЕН КЛУБ  “ЛЕВСКИ”, състояло се на 29 април.2005г.