Документи

Удостоверение за Вписване в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Удостоверение за членство в
Българска Асоциация Спорт за Учащи