Структура

Общо събрание – върховен орган на управление. В него участват законните представители на клубовете членуващи в Спортен клуб “Левски”

 

Управителен съвет – Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години.

 

Контролен съвет – Членовете се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години. Лица, които не са членове на Управителния съвет.

 

Изпълнително бюро – Изпълнителен орган за подпомагане на дейността на Управителния съвет.